Dial y cyfieithydd

Mae hyn yn mynd rownd mewnflychau ebost Cymru ar hyn o bryd, ac mae Hedd wedi postio fe ar y maes, lle welais i fe y bore ’ma.

Jyst yn fendigedig:

Pan welais i fe gyntaf, ro’n i’n amau taw job Photoshop oedd hi, neu cynyrch un o’r safleoedd ’na sy’n ffugio arwyddion, ond dw i’n methu ffeindio unrhyw beth sy’n edrych fel olion PS arno.

Some context for our English friends: the Welsh portion of this sign says:

I’m not in the office at the moment. Send any work for translation to.

If this is a Photoshop job, it’s a darn good one. Latest reports state this jewel in the crown of our bilingual nation can be seen at Asda, Morriston.

Maes-e yw dyfodol yr iaith?

Pennill mawl/dychan (y cyntaf, gobeithio) gan Rhys Iorwerth Owain Rhys, ni chafodd ei darlledu ar y Talwrn.

Cymraeg y Cyfryngau

Mae iaith Radio Cymru wedi mynd yn hen ffash,
Ac S4C sy’n siarad iaith ‘cash’,
Ond fe glywir iaith ifanc, iaith cornel y stryd,
Iaith sydd yn gynnil neu’n swagro i gyd,
Iaith eisteddfodol neu iaith dynnu coes,
Iaith sy’n esblygu, datblygu â’r oes
Ar edefyn fach denau mewn cornel o’r we –
Dyfodol yr iaith sy’n fyw ar Maes-E.

Owain Rhys

Diolch i Owain, ac i’r bardd lawr stâr am dynnu fy sylw ato.

Gol. Ces i enw’r bardd anghywir. Gweler y sylwadau.

Gwerthu mas neu fod yn gall?

Sut i wneud arian o’ch blog. Erthygl (Saesneg) sy’n wneud beth mae’n dweud ar y tun.

If you’re going to do this, then fully commit to it. Don’t take a half-assed approach. Either be full-assed or no-assed.

Dw i ddim yn gweld bod llawer o botenshial wneud arian ar flog Cymraeg, ond mae gyda fi wefan arall, sy’n cael rhyw 20K page views y dydd. Mae modd prynu hysbysebion ar maes-e, ond hyd yn hyn dw i wedi bod yn half-assed dros ben ynglŷn â wneud y gorau o’r cyfle yma. Fy mantra tragwyddol yw “rhaid i bobeth ddatblygu yn organig” – sy wedi gweithio yn dda yn achos tyfiant y wefan ei hunan, ond erbyn hyn mae angen rhywbeth arall.

If you’re going to request donations, then really request donations. Don’t put up a barely visible “Donate” link and pray for the best.

Ers i ni ddechrau Clwb Cefnogwyr maes-e mae rhyw hanner cant o bobl wedi dewis talu y £2 y mis dw i wedi gofyn amdano. Er mod i’n ddiolchgar iawn i’r bobl hynny, pam bod cynlleiad o’r dros 2000 o aelodau’r wefan wedi dewis ymuno?

Dw i wedi bod yn sôn am wneud bywoliaeth o’r we ers dros blwyddyn nawr, a dydy Plan B ddim yn gweithio ma’s yn dda iawn. Rhaid i mi stopio piso yn y gwynt a naill ai wneud rhywbeth positif, neu torri fy ngholledion a gwerthu maes-e i rywun fydd yn wneud rhywbeth gyda fe.

Beth dych chi’n meddwl?

Natwatch wedi’i ddallu?

Och a gwae! Mae Natwatch wedi marw. (Ond mae archif Google dal ar gael, os dych chi ddim wedi bod yn dilyn hyn.)

Ddydd Sadwrn cyntaf y Steddfod, a ninnau newydd gyrraedd, ces i nodyn fodyn gan gyfail o maes-e i ddweud bod y person tu ôl i’r wefan sarhaus o wrth-Gymraeg wedi troi ata i fel targed nesa ei gasineb, gan gymryd rhywbeth dwedais i ar y maes mas o’i gydestun, ei gyfieithu i rywbeth fel Saesneg, ac yn anwybyddu’r rhan o’r neges lle esboniais i taw jôc oedd y cyfan. Diawl, am frawddeg rhedeg ymlaen. Dyna chi’r Blogathon, dim amser am ail-sgwennu.

Dyma fwrdwn neges y Nat-wyliwr:

Does anyone out there know Mr Dafis? What branch of the Nats is he a member of? Is he a Nat spokesperson on energy we wonder?

Mae “Price4President” yn gwybod yn iawn pwy ydw i, oherwydd i mi sgwennu ato ddwywaith ers dechrau’r busnes gyda Aled Cottle. Dw i ddim yn cuddio tu ôl i ffugenw plentynaidd – diawl erioed, dw i wedi newid fy enw gan weithred cyfreithiol er mwyn bod yn haws i ffeindio ar y we. Dw i’n ffaelu credu bod P4P mor di-glem ei fod e’n ffaelu ffeindio dim byd amdana i.

Yn bell o fod yn “Nats spokesman” ar unrhyw bwnc, dw i ddim hyd yn oed aelod o Blaid Cymru, ond ar ôl y busnes yma dw i’n sicr ystyried ail-ymuno â’r Blaid, ac i helpu nhw curo Plaid Lafur yng Nghymru.

Achos mae gen i reswm i amau taw aelod etholedig Plaid Lafur yw “Price4President”, ac os ydy’r blaid lywodraethol yng Nghaerdydd wedi syrthio mor isel eu bod nhw’n barod i ddefnyddio tactegau fel hyn, wedyn mae dyletswydd â phob un ohonon ni i gael gwared ohonyn nhw.

Dw i hefyd wedi dod yn ymwybodol yn diweddar pa mor wan yw fy ngafael ar faterion y dydd, hynny yw gwleidyddiaeth. Mae safon y trafodaeth ar faterion felly ar y maes wedi achosi cymaint o benbleth i mi yn diweddar i beri i mi gau’r adran wleidyddiaeth, sy ddim wedi bod yn benderfyniad poblogaidd iawn. Ond nawr bod ’na Fforwm newydd sy’n mynd i arbenigo ym mhethau felly, falle bod yr amser wedi cyrraedd i mi gymryd diddorol mwy manwl.

Felly, diolch yn fawr “Price4President”, a beth bynnag sy wedi dy orfodi cau dy wefan i lawr, gobeithio dwyt ti ddim mewn perygl o golli dy swydd hefyd. Ti yw Swyddog Recriwtio gorau Plaid Cymru ers George Thomas. Mae cenedlaetholdeb Cymru yn dy angen di!

Clwb Cefnogwyr y Maes?

Newydd grybwyll syniad ar maes-e am Glwb Cefnogwyr, sef cynllun i adael i bobl gyda gormod o arian (defnyddwyr maes-e) rhoi tipyn bach ohono fe i rywun sy heb un dimau coch (fi).

Mae rhaid wneud rhywbeth fel hyn. Pan dechreuais i’r maes do’n i erioed wedi meddwl y byddai fe mor llwyddiannus, ond gyda’r llwyddiant yna daeth llawer mwy o waith. Dw i’n dal i fwynhau, ar y cyfan, ond weithiau, erbyn i mi wneud popeth mae rhaid i mi wneud (gan gynnwys rhedeg maes-e, er bod hynny’n is ar y rhestr nag oedd e cyn salwch Dad) does gen i ddim amser i wneud dim byd arall. Blwyddyn yn ôl, ro’n i’n gwylio DVD bron bob dydd; erbyn hyn dw i’n lwcus os oes digon o amser yn y dydd i wylio un mewn wythnos, ond yn y gwyliau.

Yn y pendraw, y dewis bydd rhwng wneud arian mas o maes-e (a thorri i lawr ar fy oriau dysgu) ar y naill llaw, a gadael i maes-e fynd i’r wal (neu ei werthu) ar y llaw arall.

Rhy optimistaidd?

Chwilio am gymdeithas Wga-Bwga ar y We

Ers dros blwyddyn, dw i wedi bod yn aelod o’r “weflog gymunedol” MetaFilter. Os ydy hi’n bosib i greu cymuned ar y we, MeFi yw’r esiampl orau sy ’da ni, am wn i. Dyma’r sylwadau un aelod ar pam mae cymunedau ar-lein yn bwysig.

Mae gan MetaFilter dros 11,000 o aelodau, gyda falle 10% ohonyn nhw yn postio’u sylwadau’n gyson (dydw i ddim un o’r cyfranwyr mwya cyson – fel dwedodd y bardd, dw i’n sgwennu Saesneg fel iaith farw…). Fel arfer mae ’na rhyw 20-30 o bynciau newydd i’w trafod bob dydd. Mae pethau wedi mynd bach yn wallgo ers digwyddiadau yn Efrog Newydd a DC, gyda llawer o aelodau newydd, a bron bob cadwyn trafodaeth newydd yn sôn am yr ymosodiadau bu neu’r rhai sy’n dod. Ond, fel arfer mae ’na beth wmbredd o bynciau i’w trafod, gyda man dechrau bob un yn ddolen i rywbeth diddorol rhywle ar y we.

Fel cymuned go iawn, gallwch chi ddod ar draws bob math o berson a phob math o farn. Mae rhan fwya o’r aelodau’n dod o Ogledd America, ond mae ’na ddigon o bobl Ewrop, Asia a lleoedd eraill i atal yr Iancs rhag mynd yn rhy hunan-obsesiynol. A nage, nid fi yw’r unig Cymro. Mae goleddf “rhydfrydig” (yn yr ystyr Americanaidd o’r gair) ar y safle, ond mae ’na hefyd geidwadwyr sy’n cymryd rhan yn gyson. Mae croeso i bawb a’i farn, ond dydy’r cymuned ddim yn diodde pobl sy’n treillio (trolling? – pobl sy’n dweud pethau cas dim ond i wylltio pobl eraill) neu bobl sy anwybyddu llinellau mynegi‘r cymuned, a gafodd eu creu gan berchen y cymuned, Matt Haughie.

Pam ydw i’n sôn cymaint am MetaFilter, sydd, wedi’r cyfan, gwefan Americanaidd, Saesneg ei hiaith? Achos mod i’n meddwl am greu MeFiCymru, gan ddefnyddio’r côd “ffynnon agored” sy’n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd. Fy syniad yw cael seiat trafodaeth Cymraeg ei hiaith ble y gallwn ni “rannu, cyfoethogi a’n dysgu ein gilydd”.

“Ond mae seiadau trafodaeth ’da ni’n barod, y twpsin”, dw i’n eich clywed chi’n dweud yn syn.

Oes, ond ar hyn o bryd dim ond un (am wn i) sy’n cael ei defnyddio’n gyson, sef Seiat y Cynganeddwyr. Mae Negesfwrdd y Cymry Cwl yn beth eitha newydd, ond erbyn hyn mae rhan fwya o’r cadwynau trafodaeth wedi bod yn araf iawn i ddatblygu ac mae nifer o hybysebion arni hi’n cynyddu bob wythnos. Hefyd, mae ’na leoedd fel Cylch Trafod Cymuned, ond mae llinell blaid mewn lleodd felly’n gallu troi’n gylch hudol sy’n cadw’r anghyfarwydd ma’s. Mae sawl rhestr e-bostio ’da ni wrth gwrs, ond dim byd (eto, am wn i) sy’n uniaith Cymraeg neu sy’n trafod unrhywbeth ond y Gymraeg. Mae Usenet yn wlad y sbamwyr a’r treillwyr erbyn hyn, ondyfe?

Dydw i ddim yn debyg i wneud unrhywbeth ymarferol yn fuan. Ond unwaith bydd y côd ar gael, bydda i’n dechrau chwarae gyda fe ac ymchwilio’r posibiliadau. Os oes awgrymiadau ’da chi, defnyddiwch y blwch trafod isod neu ebostiwch nhw ataf. Diolch.