Bwch yn Uchaf, Llanuwchllyn

arwydd

Dyma’r adolygiad sgwennais i ar gyfer tudalen TripAdvisor Bwch yn Uchaf, y lle hyfryd yn Llanuwchllyn lle buon ni ar ein gwyliau gwersyllu wythnos o’r blaen. Yn anffodus, dydy TripAdvisor ddim yn derbyn adolygiadau mewn “ieithoedd bychain”, felly dyw’r adolygiad ddim yn ymddangos ar y dudalen. Roedd y nodyn agoriadol Saesneg yn yr adolygiad gwreiddiol; dw i wedi trïal wneud hyn o’r blaen.


(Note to synthroid in uk attend TripAdvisor moderators: I’ve written this review in Welsh, as this campsite is one of the few places I’ve stayed at in Wales where the owners have remembered that Welsh speakers go on holiday in Wales too!)

Ffeindion ni fanylion Bwch yn Uchaf yn y llyfr “Cool Camping Cymru”, a chawson ni mo’n siomi. Lle hyfryd yw e.

Mae’r perchnogion yn groesawgar ac yn barod i helpu – cawson ni broblem gyda’r car, a daeth Gareth i’n helpu ei ddechrau. Mae’r cyfleusterau yn syml, yn lân, ac yn hawdd eu defynddio – cawodydd poeth, rhad ac am ddim!

Roedd y safle’n dawel iawn yn ystod yr wythnos buon ni ‘na (cyn i’r ysgolion dorri lan am yr haf), ac er ei fod yn llenwi erbyn y nos Wener, doedd e byth yn rhy swnllyd.

Mae’r lleoliad yn berffaith i bobl sy eisiau gwyliau cerdded yn Nyffryn Dyfrdwy. Mae gorsaf trên Rheilffordd Llyn Tegid drws nesaf, felly cewch fynd i’r Bala mewn steil, ac mae’r bws T3 (Abermaw i Wrecsam) yn rhedeg trwy’r pentre.

Mae’n braf iawn dod ar draws lle gwyliau lle mae’r Gymraeg yn cael lle amlwg: roedd pob arwydd ar y safle yn ddwyieithog, rhywbeth dw i ond wedi’i weld ar faes pebyll yr Eisteddfod cyn hyn!


golygfa

rheilffordd

Ôl y frech wen

Ychwanegu Hwiangerddi ar Tumblr, a dod ar draws hyn:

CCLXII. TEIMLAD DA

Mae’n dda gen i ddefaid, mae’n dda gen i wyn,
Mae’n dda gen i feinwen a phant yn ei thrwyn;
A thipyn bach bach o ôl y frech wen,
Yn gwisgo het befar ar ochr ei phen.

Dw i wedi bod ar y rhyngrwyd ers achau, ac dw i wed gweld a chlywed am lot o bethau od, ond dyna’r tro cyntaf i fi ddod ar draws enghraifft o ffetish y frech wen, am wn i.

*codi ael at Lanuwchlyn*

Llyn Brianne / Gwenffrwd-Dinas

Codi’n gynnar heddi, a’r tywydd yn argoelio’n dda, felly bant â ni i Lyn Brianne, ardal dw i ddim yn gyfarwydd â hi o gwbl, i wneud bach o gerdded. Ffeindiais i’r daith yn llyfr Ceredigion Walks, yng nghyfres “Pathfinder Guides” gan Jarrold, sydd ma’s o brint erbyn hyn. Siom.

Dw i wedi mapio’r daith ar MapMyWalk, os bydd hynny o unrhyw iws: Llyn Brianne / Gwenffrwd-Dinas.

(Dyw’r ffeil .gpx yna ddim yn fanwl iawn yn ystod y darn trwy’r Warchodfa, ond mae’r llwybr yna yn ddigon clir byddai’n anodd mynd ar goll ta beth.)

Mae’r llun ar dop y cofnod hwn yn dod o ogof Twm Siôn Cati, sy’n werth ymweliad bach. Mae’r walydd yr ogof wedi’u gorchuddio â graffiti, sy’n dyddio nôl i diwedd y 19eg ganrif. Gwleon ni y ddraig fach yma yn yr ogof, hefyd:

Madfall Twm Siôn Cati

Madfall Twm Siôn Cati

Un peth sy ddim ar Google Maps yw’r bont newydd ar draws Afon Doethie, ar bwys yr hen un – eto, bydd y ffeil .gpx ddim yn dangos hyn, ond dyw e ddim yn bosibl ei cholli hi.

Ar ôl y wâc, a thipyn o syched ar o leia un ohonon ni, aethon ni i dafarn Pont Tywi, a oedd newydd gau ei drysiau am y prynhawn. Ni phoener, yn ôl dyn oedd yn gweithio ar do’r dafarn, byddai croeso i ni yn nhafarn Y Dderwen Frenhinol ym mhentre Rhandirmwyn gerllaw. Ar ôl mynd ar goll tipyn bach ar y ffordd yna, ffinedion ni bod honna ar gau hefyd. Dydy pobl Shir Gâr ddim yn yfed yn ystod y pnawn?

Am ryw reswm oedd yn wneud synnwyr ar y pryd, penderfynnon ni fynd adre trwy Lanymddyfri – do’n i ddim eisiau aros yna (tebyg byddai ei thafarnau hi ar agor, ond dan eu sang â ffermwyr ar eu ffordd i’r Sioe), dim ond meddwl byddai fe’n glouach na cadw at y lonydd bychain. Dod ma’s o’r dre wedyn, a dyna ddyn yn bodio am lifft, ac yn cario y rycsac mwya dw i wedi gweld yn fy myw. Dim dewis ond cynnig lifft, a dysgu ganddo taw para-gleidar oedd yn y sac, ac ei fod e wedi hedfan arno o Landdewi Brefi i gyrion Llamymddyfri y pnawn ‘ma. Pa ddewis felly ond mynd â fe yn ôl i’r pentre enwog, gyda ambell i wyriad ar y ffordd, gan bod yr unig mapiau oedd gyda ni yn y car oedd hen atlas ffyrdd yr AA â’r raddfa yn rhy fawr am y lonydd bach, a theclyn GPS ar fy ffôn lôn, â’r raddfa yn rhy fanwl i weld ble o’n ni’n mynd yn iawn. Lot o hwyl, ond cyrhaeddon ni’n sâff, a rhoi’r boi wrth ei gar, wedi gweld bod dwy dafarn yn Llanddewi Brefi. Yn anffodus, mae un wedi conferto i dŷ annedd, a’r llall ar gau am y pnawn, fel pob tafarn arall yn Nyfed heddiw, mae’n debyg.

Ar y ffordd yn ôl i Lambed, bron â lladd ci selsigen ifanc oedd yn rhedeg ar hyd y lôn nerth ei goesau bach hurt. Wedi stopio tri neu bedwar o geir, a neb yn nabod y ci bach, dyna fe yn diflannu lan lôn fferm, a gobeithio at ei gartre.

Rhaid bod ein gorchestion da wedi’u sylwi gan dduwion y tafarnai, achos yn y pentre nesa un, Cellan, dyna’r drysiau tŷ tafarn y Pysgotwr yn gwenu’n agored arnom. Tafarn fach hyfryd hefyd, gyda chroeso Cymraeg gan y tafarnwr, dewis o ddau cwrw, Butty Bach a BB Evan Evans, a thipyn o glonc wrth y bar.

Diwrnod bach yn hirach nag o’n i’n disgwyl, felly. Dw i dal yn bwriadau sgwennu pwt bach am bob diwrnod dw i wedi colli ers dechrau ymdrechion #blogydydd: mae blogwyr newydd fel Bethan yn fy ngadael yn y llwch!

Dyma grynodeb o’r daith gerdded, trwy’r teclyn Google Earth peth’na.

Batris Llawn

Nôl gytre ar ôl wythnos fendigedig yn Llŷn. Dw i ddim am ddweud rhyw lawer yma, gan bod hi’n fwriad ‘da fi lenwi’r bylchau yn fy mlogiadau dyddiol trwy sgwennu cofnod ar gyfer bob dydd o’r gwyliau, ond yn fras…

Arhoson ni yng ngwersyllfa Mynydd Mawr, ger Aberdaron, rhywle o’n i wedi bod o’r blaen, blynydde maith yn ôl, mewn oes arall. Wnaethon ni gerdded rhywle gwahanol bob dydd, a wnes i yfed lot gormod o Gwrw Llŷn, gan gyfiawnhau gyda’r hen ddadl, “cefnogi busnesau lleol”.

Buon ni’n lwcus ‘da’r tywydd, dim ond un diwrnod gwlyb, a beth yw’r ots am hynny, ta beth?

Un o’r pethau gwych am fod yn Llŷn oedd bod chi’n dod yn arfer dechrau bob sgwrs yn Gymraeg heb hyd yn oed meddwl am y peth, rhywbeth sy ddim yn bosibl yng Ngheredigion, gwaetha modd. Cdes i dipyn o sioc ddoe pan oedd merch mewn siop gwerthu popeth yn Nefyn yn ateb yn Saesneg, am y tro cyntaf ers wythnos.

Gadawon ni’r safle y bore ‘ma, cyn i’r glaw ddod i mewn, a chipo mewn i weld Aran a Catrin a’r plantos ym Mynytho ar ein ffordd. Stopio ym Mhwllheli nesa, i Philippa gael gafael yn rhaglen yr Eisteddfod yn Llên Llŷn. Ces i gopi o lyfr Rhys Iorwerth tra bod ni ‘na, ac wedi dechrau cael cip heno. Roedd rhaid i ni stopio yn Nolgellau wedyn, i Philippa gael “y caws ar dost gorau yn y byd” yng nghaffi T.H.Roberts – oedd e’n edrych yn neis iawn, ond es i am y figan sbeshial, tato trwy’i groen a ffa pob. Do’n i ddim wedi sylweddoli bod y Seshiwn Fawr, ond ar ôl wythnos o fwynhau llonyddwch Llŷn (a’i chwrw), doedd y temptasiwn i aros ddim yn gryf iawn, felly adre â ni.


Llun: Ynys Enlli o gopa Mynydd Mawr, gan Nick Adams ar Flickr, dan drwydded Comins Creadigol.

Mynydd Mawr i Aberdaron

Cyrhaeddon ni wersyllfa Mynydd Mawr ambytu pump o’r gloch, felly erbyn i ni godi’r babell a chael rhywbeth i fwyta, doedd dim awydd mynd am dro hir arnon ni. Heb dreulio gormod o amser meddwl amdano, awgrymais i ni gerdded i Aberdaron ar lwybr yr arfordir, cael peint yn y Tŷ Newydd, a dod yn ôl ar y ffordd. Do’n i ddim wedi sylweddoli bod y daith i Aberdaron, er ond yn ddwy filltir ar y lôn, yn fwy fel pedair ar y clogwynni, gyda thipyn o ddringo lan a lawr, ond pedair milltir odidog ydyn nhw. Gan ddechrau o gopa Mynydd Gwyddel, a gweld Ynys Enlli yn ei llawn oganiant am y tro cyntaf ar y trip, dilynon ni Lwybr yr Arfordir hyd ar dir agored Mynydd Bychestyn, lle mae olion o Oes Newydd y Cerrig wedi’u darganfod.

Mae’r llwybr ar ben y clogwynni yn droelliog iawn, ond mae hyd yn oed mwy o hwyl i’w cael pan bydd haidd o ddefaid yn eich dilyn am hanner milltir, yn brefu arnoch fel bod eich pocedi yn llawn danteithion defaidaidd gorau’r byd.

Hyfryd gweld yr hen byrth bychain, Porth y Pistyll, Porth Cloch ac yn enwedig Porth Meudwy, lle mae’r llwybr yn disgyn i groesi’r nant, ac yn mynd rhwng y cychof sy dal yn cael eu lansio o fan hyn. Mae’r llun o Borth Meudwy yn y 1960au isod yn dod o wefan Rhiw.com, sy’n werth ei phori.

Porth Meudwy yn y 1960au (llun rhiw.com)

Porth Meudwy yn y 1960au (rhiw.com)

Erbyn hyn, ag Aberdaron mewn golwg, oedd cymaint o syched arna i ro’n i am gynnig nofio i’r dafarn, ond yn lle hynny, wnaethon ni bennu’r daeth ar hyd y cerrig uwchben y traeth o nant Ffynon Saint i’r pentre.

Gwesty Tŷ Newydd amadani wedyn, cwpl o beints o’r Brawd Houdini i’n cryfhau (wel, i’m cryfhau innau – bodlonnodd Philippa ar gnau a chreision) ar gyfer y wâc sha thre, dan olau lleuad llawn arbennig.

Dyma’r map ar MapMyWalk (dim bod angen, mae’r llwybr yn hawdd iawn i’w ddilyn yr holl ffordd), a dyma’r fideo bach, gan fod Philippa yn eu mwynhau cymaint:

Llun pennawd: Tafod y Ddraig, copa Mynydd Mawr, Uwchmynydd, (Comins Creadigol).

Dringo walydd

Diwrnod eitha bishi, o edrych yn ôl, ond fel arfer, ar y pryd, dw i’n teimlo fel mod i ddim yn wneud digon gyda’r oriau.

Paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi yn y bore. Dim cweit cymaint o Bethe yn digwydd ym misoedd yr haf, fel arfer, felly digon saff i fynd am bythefnos heb ddiweddariad, gobeithio.

Wedyn, rhagor o beintio, a gorffen y haen cyntaf lan stâr, o’r diwedd. Byddwn i mor effeithiol fel addurnwr proffesiynol ag yr oeddwn i fel plygiwr cloddiau proffesiynol: ddim yn effeithiol iawn. Ond beth yw’r hast? Gan bwyll, ac ara deg, mae mynd yn bell. Jyst ddim yn bell iawn.

Coginio swper i ni’n dau, yr un peth â’r noson o’r blaen, gan fod y cynhwysion gyda ni, ac mae’n ddigon hawdd.

Gwrando ar albym newydd Neko Case cwpl o weithiau, a darllen ar Metafilter am un o wahaniaethau rhwng bod yn ddyn o ganwr roc a bod yn fenyw: dim grŵpis i’r merched. Hoffi’r fideo newydd sy ‘da hi, am y dyfodol sy’n dod, a’r dyfodol sydd i fod:

Edrych ymlaen at ei gweld hi yn Green Man. Un o’r pethau da am dreulio cymaint o amser stripio papur wal, a pheintio, yr wythnos ‘ma, yw bod gyda fi syniad lot gwell na’r arfer o’r bandiau dw i eisiau eu gweld yn y Dyn Gwyrdd. Neko, Jonathan Wilson, Mercury Rev, War on Drugs, hyd yn oed y Waterboys, i gyd yn swnio’n dda, ond well i fi osgoi Neutral Milk Hotel a Beirut, o beth dw i wedi clywed ohonyn nhw. Fel arfer, dw i ond yn gyfarwydd â rhyw 10% o’r bandiau sy’n chwarae, felly dw i’n trial gwrando ar gwpl o albyms y dydd tra bod amser ‘da fi.

Ac yn ola, dyma fideo o Gôr Heol-y-March a oedd yn fuddugol yn Llangollen eleni. Nid y fath o staff dw i’n arfer postio, ond daeth mewn ebost heno, gan rhywun sy’n perthyn i rai o’r plantos, ac mae yn hyfryd iawn. Felly, llongyfarchiadau arbennig i Seren, Caitlin a Casi, ac i’r côr cyfan.

Bong!

Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r tŷ – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd.

Gan fy mod i ail-drefnu, dyma fi hefyd yn adduro yr hen flog, gan arbrofi gyda phatrymlun newydd, a lluniau o Langrannog dw i wedi eu ffeindio ar Flickr gyda thrwydded Comins Creadigol.

Mae braidd yn anodd priodoli’r lluniau go iawn; er bod enwau y ffotograffwyr yn ymddangos yng nghod y wefan, dydy e ddim yn amlwg pwy ydyn nhw. Dyma’r lluniau llawn, felly, gyda dolenni yn ôl at eu tudalennau ar Flickr.

Llangrannog Beach, 2004, Expired Film, gan Marek Isalsk

Llangrannog Beach, 2004, Expired Film, gan Marek Isalsk

The annual Llangrannog beachorama / traethorama 2007, gan Paul Sandham

The annual Llangrannog beachorama / traethorama 2007, gan Paul Sandham

Rocks, Llangrannog, Wales, UK, gan Cory Doctorow

Rocks, Llangrannog, Wales, UK, gan Cory Doctorow

Do’n i ddim yn disgwyl gweld enw Cory Doctorow yna. I’r rhai sy ddim yn cyfarwydd ag e, fe yw un o sylfaenwyr y blog BoingBoing, ac yn awdur gwyddonias llwyddiannus.

Paul Sandham wnaeth dynnu’r llun sy wedi bod yn bennawd ar Morfablog ers rhyw flynyddoedd bellach, felly braf iawn yw cael defnyddio un arall o’i luniau bendigedig o draeth Llangrannog.

Dod yn arfer

Wedi blino a teimlo bach yn sâl ar ôl diwrnod o grafu walydd i gael gwared ag hen baent, ac wedyn peintio nenfwd, ac yn y blaen, ond yn lle gadael i ddiwrnod fynd heibio heb flogio o gwbl, dyma flogiad sydyn am wefan/gêm dw i wedi bod yn defnyddio am ryw fis neu ddau: HabitRPG.

Fel gêm chwarae rôl dyw hRPG ddim yn arbennig o dda, ond nid hwnna yw’r pwynt. Pwrpas y peth yw cadarnhau arferion da yr ydych chi, y defnyddiwr, wedi dewis. Yn fras iawn, dych chi’n meddwl am weithgareddau neu arferion dych chi chii moyn wneud yn fwy cyson, a bob tro chi’n wneud y pethau ‘na, chi’n cael gwobrau bychain – pwyntiau profiad a darnau o aur, fel mewn gêm RPG arferol. Bob tro chi’n methu wneud y pethau yna, dyc chi’n colli pwyntiau o iechyd, eto fel mewn gêm RPG.

Mae eich tasgiau yn gallu bod yn “Habits”, pethau hoffech chi wneud yn gyson fel (i fi) “Codi yn gynnar” a “Yfed dŵr” a “Gwrando ar gerddoriaeth newydd”: bob tro dw i’n wneud y pethau ‘ma, ffat lŵts. Yr ail fath o dasgiau yw “Dailies”, y pethau mae rhaid i chi eu wneud bob dydd (neu bob yn ail, neu’n wythnosol; mae’n eitha hyblyg). Cewch wobrau am wneud y pethau yma yn gyson, ond collwch chi dipyn o iechyd am beidio eu wneud, felly mae rhaid bod yn gall wrth ddewis beth sy’n mynd fan’na. Mae ‘da fi “Cerdded 10K cam”, “Clirio mewnflwch ebost” ac wrth gwrs, “Blogio bob dydd” fel rhai o’m tasgiau dyddiol.

Y teip ola o dasgiau yw “To-Dos”, tasgiau ar hap sy’n codi trwy’r dydd. Pan dw i’n gweithio trwy rhestr o bethau mae rhaid i fi wneud, fel creu setiau o gardiau fflach ar Quizlet, dw i’n rhoi nodyn bach yn y bocs yna, er mwyn troi’r peth yn gêm fach: faint o setiau ydw i’n gallu wneud cyn amser cinio, dyweder.

Cewch wario’r aur yn y gêm ar bethach ar gyfer eich rhithffurf, arfwisg ac arfau, sy’n rhoi hwb i’r sgôr chi’n cael am gwblhau tasgiau, neu gallwch chi greu eich “anrhegion” eich hunan, a phrynu nhw pan bo digon o aur ‘da chi: gwario 100 aur a gwylio pennod o Game of Thrones neu rywbeth.

Mae modd ymuno â grwpiau bach, wneud quests, gosod heriau i bobl eraill, a phob math o ffwlbri uwch-nyrdaidd dw i heb foddran gyda fe hyd yn hyn, ond hyd yn oed fel glorified to-do list mae’r peth yn ddigon nyrdaidd, ac nid at ddant pawb, wrth reswm. Pan ddaeth y peth i fyny ar Metafilter, roedd un sylw cynnar yn crynhoi ymateb y rhai oedd yn gweld y peth yn ffôl:

...why don’t you Gamify Your Life?

Because I still have a shred of self-respect and I’d like to keep it.

Ond i ni’r bobl heb ormod o hunan-barch yn y lle cynta, mae rhoi eich hunan mewn bocs Skinner rhithiol yn gallu fod yn ffordd fach hwylus o gael Wil i’w wely.

Ac o bwyso “Cyhoeddi” ar y blogiad yma, caf i dicio y tasg dyddiol “Blogio bob dydd”, a chyrraedd lefel 35.

*ding*

Canabis, Man

Tivy-Side Advertiser, 1 Gorffennaf, 2014

Tivy-Side Advertiser, 1 Gorffennaf, 2014

Dalwyd y stori uchod fy llygad wrth bori’r Teifi-Seid dros frecwast y bore ‘ma.

Sut mae rhywun yn gallu teipio’r geiriau “..with a street value of £2.50″ heb feddwl efallai nid “Cannabis Man” yw’r disgrifiad gorau o’r boi yn y stori? Ddim cweit Howard Marks, nag yw?

Yn y fersiwn ar wefan y Teifi-Seid, mae ‘na lein arall sy ddim wedi cyrraedd y papur: A destruction order was made for the drugs.

Dychmygwch y cyffro.

“Mae gennym gwerth £2.50 o gyffuriau Dosbarth B i’w dinistrio, bois, sut awn ni amdano?”

“Ymm, rolio sbliff bach?”

Da iawn, Heddlu Dyfed Powys, cadw ein strydoedd yn saff, a sicrhau bod recovering methadone addicts yn cael y cefnogaeth maen nhw angen.

Mae’n debyg bod stori arall tu ôl i hon, ac nid er mwyn atafaelu blim oedd yr heddlu wedi mynd ma’s â’u dyrnhwrdd y noson honno, ond mewn unrhyw ardal arall yn y DU, mae’n anodd credu byddai’r heddlu yn boddran â’r gwaith papur, heb sôn am lusgo’r “troseddwr” trwy’r llysoedd, oherwydd bod hanner gram o wair wrth ochr ei wely. Faint oedd cost y gweithred yma i bwrs y cyhoedd? Pwy sy’n well off ar ei ôl e, ar wahan i bwy bynnag sy’n ffito drws newydd i Jamie Lawrence?

Mewn newyddion arall, mae’r raddfa drosedd yn Denver wedi disgyn gan 10% ers i Colorado gyfreithloni defnydd canabis.

Ffa Pob Boston

Disgwyl ymlaen at weld ymwelydd cyntaf yr haf yn y bore, a hithau yn hen ffrind o Massachusetts. Gan ei fod yn ddiwrnod arbennig i Americanwyr yfory, rwy wedi paratoi rhywbeth Bostonaidd i ni gael i swper, gyda’n cŵn poeth figan.

Daw’r rysáit isod o wefan Penny Veg, ac mae e wedi’i chyfieithu ac ailgyhoeddi yma gyda caniatâd caredig Penny.

Defnyddiais i ran fwya o botelaid Cwrw Teifi. Byddwn i ddim yn wastraffu cwrw da fel hyn fel arfer, ond hwnna oedd y cwrw rhataf (£2.10 y botel!) yn siop Brynhoffnant y prynhawn ‘ma, felly pam lai?

Ffa Pob Boston

Cynhwysion

450g ffa gwynion sych, wedi’u trochi dros nos mewn dŵr oer
2 winwnsyn, wedi’u torri yn fân
2 lwy fawr siwgr brown tywyll
2 lwy fawr mwstard grawn cyflawn
4 llwy fawr triagl du
450ml cwrw neu lager
1 x 400g tun tomatos wedi’u torri
4 llwy fawr piwrî tomato
4 llwy saws Caerwrangon llysieuol
1 lwy fawr powdr tsili chilli powder (dewisol, neu lai am ffa llai sbeisiog)

Dull

Cynheswch’r ffwrn ymlaen llaw at 150S / 300Ff / Nwy 2

Traeniwch y dŵr o’r ffa a’u rhoi nhw mewn sosban fawr, wedi’u gorcuddio â dŵr ffres. Berwi am 10 munud, a sbydu unrhyw ewyn o’r top wedyn. Rhowch gaead ar y sosban, lleihau’r gwres a mudferwi am 45 eto.

Traeniwch y dŵr o’r ffa coginiedig a’u rhoi mewn dysgl gaserol. Trowch mewn yr winwns, mwstard a’r cwrw neu lager.

Rhowch y cynhwysion eraill i gyd mewn prosesydd bwyd a’u prosesu nes bod nhw wedi’u cymysgu’n dda.

Arllwyswch y saws o’r prosesydd bwyd i’r dysgl gaserol a chymysgu gyda’r ffa yn drwyadl.

Rhowch gaead ar y caserol a phobi am ryw 4 awr. Gwiriwch bethau o bryd i’w gilydd i sicrhau bod y ffa ddim yn sychu gormod – ychwanegwch tipyn o ddŵr os oes angen.

« Older posts

© 2016 Morfablog

Theme by Anders NorenUp ↑