Dringo walydd

Diwrnod eitha bishi, o edrych yn ôl, ond fel arfer, ar y pryd, dw i’n teimlo fel mod i ddim yn wneud digon gyda’r oriau.

Paratoi cylchlythyr Pethe Cylch Teifi yn y bore. Dim cweit cymaint o Bethe yn digwydd ym misoedd yr haf, fel arfer, felly digon saff i fynd am bythefnos heb ddiweddariad, gobeithio.

Wedyn, rhagor o beintio, a gorffen y haen cyntaf lan stâr, o’r diwedd. Byddwn i mor effeithiol fel addurnwr proffesiynol ag yr oeddwn i fel plygiwr cloddiau proffesiynol: ddim yn effeithiol iawn. Ond beth yw’r hast? Gan bwyll, ac ara deg, mae mynd yn bell. Jyst ddim yn bell iawn.

Coginio swper i ni’n dau, yr un peth â’r noson o’r blaen, gan fod y cynhwysion gyda ni, ac mae’n ddigon hawdd.

Gwrando ar albym newydd Neko Case cwpl o weithiau, a darllen ar Metafilter am un o wahaniaethau rhwng bod yn ddyn o ganwr roc a bod yn fenyw: dim grŵpis i’r merched. Hoffi’r fideo newydd sy ‘da hi, am y dyfodol sy’n dod, a’r dyfodol sydd i fod:

Edrych ymlaen at ei gweld hi yn Green Man. Un o’r pethau da am dreulio cymaint o amser stripio papur wal, a pheintio, yr wythnos ‘ma, yw bod gyda fi syniad lot gwell na’r arfer o’r bandiau dw i eisiau eu gweld yn y Dyn Gwyrdd. Neko, Jonathan Wilson, Mercury Rev, War on Drugs, hyd yn oed y Waterboys, i gyd yn swnio’n dda, ond well i fi osgoi Neutral Milk Hotel a Beirut, o beth dw i wedi clywed ohonyn nhw. Fel arfer, dw i ond yn gyfarwydd â rhyw 10% o’r bandiau sy’n chwarae, felly dw i’n trial gwrando ar gwpl o albyms y dydd tra bod amser ‘da fi.

Ac yn ola, dyma fideo o Gôr Heol-y-March a oedd yn fuddugol yn Llangollen eleni. Nid y fath o staff dw i’n arfer postio, ond daeth mewn ebost heno, gan rhywun sy’n perthyn i rai o’r plantos, ac mae yn hyfryd iawn. Felly, llongyfarchiadau arbennig i Seren, Caitlin a Casi, ac i’r côr cyfan.

Bong!

Addurno

Wedi bod ati yr wythnos ’ma yn addurno’r t? – yn benodol, stripio papur wal hyll sy wedi bod yn hyll ers i ni symud mewn 9 mlynedd yn ôl, ac erbyn heddi, dechrau paentio y walydd yn wyrdd.

Gan fy mod i ail-drefnu, dyma fi hefyd yn adduro yr hen flog, gan arbrofi gyda phatrymlun newydd, a lluniau o Langrannog dw i wedi eu ffeindio ar Flickr gyda thrwydded Comins Creadigol.

Mae braidd yn anodd priodoli’r lluniau go iawn; er bod enwau y ffotograffwyr yn ymddangos yng nghod y wefan, dydy e ddim yn amlwg pwy ydyn nhw. Dyma’r lluniau llawn, felly, gyda dolenni yn ôl at eu tudalennau ar Flickr.

Llangrannog Beach, 2004, Expired Film, gan Marek Isalsk
Llangrannog Beach, 2004, Expired Film, gan Marek Isalsk
The annual Llangrannog beachorama / traethorama 2007, gan Paul Sandham
The annual Llangrannog beachorama / traethorama 2007, gan Paul Sandham
Rocks, Llangrannog, Wales, UK, gan Cory Doctorow
Rocks, Llangrannog, Wales, UK, gan Cory Doctorow

Do’n i ddim yn disgwyl gweld enw Cory Doctorow yna. I’r rhai sy ddim yn cyfarwydd ag e, fe yw un o sylfaenwyr y blog BoingBoing, ac yn awdur gwyddonias llwyddiannus.

Paul Sandham wnaeth dynnu’r llun sy wedi bod yn bennawd ar Morfablog ers rhyw flynyddoedd bellach, felly braf iawn yw cael defnyddio un arall o’i luniau bendigedig o draeth Llangrannog.

Beth wnes i ar fy ngwyliau

Ymwadiad Robin Ince-aidd: mae’r isod wedi’i sgwennu mewn hast, wedi’i olygu mewn rhagor o hast, gyda pharagraffiau cyfan wedi’u symud o’r diwedd i’r dechreuad ac yn y blaen. Mae hi bellach yn amser cinio ac wedyn bydd hi’n amser mynd am dro. Gallwn i ei adael yn y ffolder “drafftiau”, ac wedyn ei ddileu mewn hunan diflastod mewn wythnos, fel dw i wedi wneud gyda pob un blogiad dw i wedi dechrau arno ers mis Ebrill, neu ei bostio nawr fel y mae. Er mwyn peidio gadael i’r blog ‘ma farw yn gyfan gwbl, dw i am ei bostio fel y mae, gyda’r holl gamgymeriadau, gan obeithio ei fod e’n wneud digon o sens. Iw haf bîn warnd…

Bach o gefndir: treulies i ryw hanner yr haf diwetha yn gwisgo rhwymyn yna ar fy mhenlin, ar ôl ei droi am y trydydd tro mewn 5 mlynedd. Erbyn Steddfod Wrecsam, ro’n i llyncu cymaint o ibwproffên ro’n i’n dechrau poeni am fynd yn gaeth iddo. Ac yn hytrach na mynd at y doctor, ro’n i’n barod i dderbyn, fel mae Louis C.K. yn ei ddweud, taw dyma ffawd y dyn yn ei bedwardegau, a dylwn i ddod yn arfer byw gyda phoenau bach mewn darnau gwahanol o nghorff:

Mae hyd yn oed Louis C.K. wedi sylweddoli bod hyn ddim cweit mor anochel: mae e wedi ymuno â Gervais a Jupitus ar gambo’r cyn-dewion. Doedd bod yn dew ac yn segur ddim yn ffawd, roedd e’n ddewis personol. Dydw i ddim yn hollol dwp; dw i’n derbyn gwirionedd sylfaenol “calorïau i mewn, calorïau allan”. Ond er i mi ddechrau ar ddeiat newydd bob hyn a hyn, a llwyddo colli pwysau i ryw raddau, dw i erioed wedi dod i ben ar ail ochr y hafaliad yna, y “calorïau allan”.

Debyg mod i wedi defnyddio’r cartwn ‘ma o’r blaen, ond mae’n disgrifio fy mhersonaliaeth i’r dim:

Dyma ni’n dod at ddiwedd toriad haf hirfaith arall, ac am y tro cynta ers cyn cof, dw i’n edrych ymlaen at fynd yn ôl at y gwaith dysgu. Ddim mod i ddim yn mwynhau’r fel arfer, cofiwch, ond achos i fi gael haf anarferol eleni, mae’r batris wedi’u hailsiarsio, ac rwy’n barod i wynebu’r llwyth nesaf o ddysgwyr sionc, gwiwerodaidd.

Fel arfer, amser hyn o’r flwyddyn, byddwn i’n difaru mod i wedi wastraffu haf arall, ar y cyfan, trwy piso’r rhan fwya o fy amser rhydd i ffwrdd ar chwarae gemau cyfrifiadurol. Neu, amser maith yn ôl;l, pan oedd y byd yn ifanc a doedd dim sut peth â Twitter, ar flogio ac ati.

Yn eironig ddigon, y peth sy wedi fy helpu torri’r caethineb i’r rhithiol yw gêm dw i’n chwarae yn erbyn fy hun, ac un sy’n cael ei hybu gan y llywodraeth, ymysg eraill: cerdded bob dydd:

(Hysbys bach di-dâl: yr ap dw i’n ei ddefynddio i olrhain fy nghamau dyddiol yw TactioHealth. Mae fersiwn am ddim ar gael.)

Ers dechrau mis Mai, dw i wedi llwyddo mynd ma’s o’r drws bob dydd a cherdded fy mhwt beunyddiol: 10K o gamau ar y dechrau, ond wedi sbel o ffeindio bod wneud bach mwy na hynny yn ddigon hawdd, codi at 12,500 o gamau bob dydd. Mae hyn rhyw 5 i 6 milltir y dydd, ddim byd i sgwennu adre amdano, ond digon i sicrhau mod i’n ma’s o’r tŷ (ac oddi ar fy mhen-ôl) am o leia dwy awr y dydd. Fel arfer, mae’r wâc yn dechrau o’r drws ffrynt; sdim prinder o ffyrdd bychain, lonydd gwyrddion a llwybrau arfordirol o yn y filltir sgwâr, diolch byth. Fel mae’r llun uchod yn dangos, dw i’n eitha cyson fel arfer: wedi gweithio ma’s rhwydwaith o deithiau lleol sy’n ddigon amrywiol mod i byth yn gorfod meddwl “ble awn i heddi?” Fel y trydares i bwyddiwrnod, mae pedwar tŷ tafarn o fewn cyrraedd cerdded o’r lle ‘ma, a dw i erbyn hyn yn gwybod sut yn union i’w cyrraedd yn ystod wâc sy’n dod â fi adre gyda 12.5K cam yn fy mhoced a chwpl o beints o’r stwff da yn fy mola.

Y peth pwysica yw bod dim dewis gyda fi. Mae rhaid i fi gerdded bob dydd. Wedi “ennill y gêm” bob dydd ers dechrau mis Mai, mae’n dod yn fwyfwy anodd meddwl am beidio mynd ma’s am dro. Mae’n amser cinio nawr wrth i fi sgwennu hyn, a dw i’n dechrau teimlo braidd yn anghyfforddus eistedd ‘ma, a’r haul yn tywynnu. Mae’n anochel y daw’r dydd pan nad ydw i’n gallu ffeindio dwy awr yn ystod y 24 i fynd am dro, ond hyd yn hyn dw i wedi llwyddo. Wrth gwrs, dw i ddim wedi bod yn sâl ers dechrau mis Mai, ond efallai nid cyd-ddigwyddiad llwyr yw hynny, chwaith.

Mae hyn oll yn ffordd o ymddiheuro bod y blog yma wedi bod yn dawel ers cymaint o amser. Dw i ddim yn esgus am eiliad bod neb yn ymweld â’r lle yn ddyddiol a dweud “damo, dim byd newydd o hyd”; mae’r blog ‘ma wedi bod yn hanner cysgu ers o leia 2008, ond dw i dal yn teimlo bod dim llawer o bwynt cadw blog yn fyw os dwyt ti ddim yn postio dim byd newydd ar y peth. Ond mae gen i bethau dw i am sgwennu amdanyn nhw, ac o’r diwedd dw i’n teimlo fy mod i’n gallu treulio bach o amser o flaen y cyfrifiadur heb feddwl mod i’n lladd fy hunan yr un pryd.

Morfa Moodle

Os dych chi wedi dod yma ar ôl y sesiwn hyfforddi Moodle yn Llandrindod, mae’r Moodle prawf fan hyn. Does dim llawer i’w weld yno, ond pan caf i amser, byddaf yn ychwanegu bach o gynnwys. Yn y cyfamser, mae croeso i unrhywun sy eisiau chwarae, greu cyfrif.

Rhowch wybod (nicdafis [malwoden] gmail [dot] com) os dych chi eisiau i fi newid eich statws defnyddiwr ar y Moodle i chi gael creu cyrsiau arno.

CCofnoda dy blydi Sylw!

AAAAAArrrrrgh! Mae hyn yn hala fi’n grac tu hwnt. Dw i’n siwr ei fod e’n hawdd iawn ei drwshio fe, ond dw i’n methu’n llwyr, a dw i wedi bod ati am rhyw awr y bore ‘ma.

Mae ‘na wall bach yng nghyfieithiad Cymraeg WordPress, sy’n achosi hyn, ar y ffurflen hala sylwadau:

Dw i’n gallu ffeindio’r gwall yn y ffeil cy.mo, ar lein 887:

..ond dw i’n methu golygu’r ffeil .mo heb ei dorri.

Dw i’n gallu golygu’r ffeil cy.po, ond yn hwnna, dw i’n methu ffeindio’r gwall.

Oes ‘na feistr Jedi ma’s yna gyda 5 munud i sbâr?

Mynwenta Morfablog

Dw i’n dal ati, mynd trwy archif Morfablog, tacluso teitlau cofnodion a gafodd eu stwnsho blynyddoedd yn ôl wrth fewnforio cynnwys y blog i WordPress, ac yn y blaen, ac yn y blaen.

Braidd yn siomedig gweld cynlleiad o gynnwys y we o’r flwyddyn 2001 sy dal yn bodoli, neu’n hytrach, sy dal yn bodoli yn yr un lle. Er bod rhai, fel y BBC, y Guardian, a’r Register wedi bod yn ofalus i gadw eu cynnwys o dan yr un URLiau, mae llawer iawn gormod o sefydliadau sy ddim yn poeni iot am hyn.

(Dw i’n byw mewn tŷ gwydr fan hyn, wrth gwrs, gan fy mod i wedi symud o Blogger i Movable Type i WordPress, a newid cyfeiriadau cofnodion yma o leia tair gwaith wrth wneud.)

Un peth dw i’n dysgu wrth wneud y gwaith yma, yw pa mor bwysig yw e i gynnwys dyfyniadau mewn cofnodion blog. Yn aml iawn, byddwn i’n dod ar draws cofnod fel hyn, gweld bod un o’r dolenni naill ai wedi marw neu wedi’i thorri, a chan mod i ddim wedi dyfynnu dim byd, mae’n amhosibl ffeindio’r cynnwys eto. Yn yr achos hwn, roedd e’n lwcus mod i wedi cynnwys y linc i’r stori yn y Register, ac eu bod nhwthau wedi dyfynnu geiriau Rhodri Morgan; dim ond wedyn oedd yn bosibl i ffeindio y datganiad i’r wasg yn ei hafan newydd.

Felly, nodyn i fy hun, dyfynna wrth flogio, ychan.